Toelichting op antwoordcategorieŽn

Elke mbo-instelling organiseert haar examinering op andere wijze en gebruikt andere terminologie. In de examengids mbo is gekozen voor de volgende termen.

College van bestuur: het bevoegd gezag van een mbo-instelling. Het college van bestuur kan haar taken ook hebben belegd bij een regieraad examinering, examenraad of beleidsadviescommissie. 

Manager/directeur: Leidinggevende van een sector, cluster of opleiding. Verantwoordelijk voor het organiseren van de examinering. Dit kan bijvoorbeeld zijn: sectordirecteur, opleidingsmanager, teamleider.
NB. Bij niet bekostigde instellingen is de directeur vaak ook bevoegd gezag, kies in dat geval voor College van bestuur. 

Centrale examencommissie: Examencommissie die verantwoordelijk is voor mbo-instellingsbrede examencommissie taken. 

Decentrale examencommissie: Examencommissie die verantwoordelijk is voor ťťn of meerdere opleidingen. Dit wordt ook wel cluster-, sectorale, of teamexamencommissie genoemd. 
NB. Een subexamencommissie is onderdeel van een decentrale examencommissie en voert ťťn of meerdere taken uit voor de decentrale examencommissie. 

Terug naar vorige pagina