Quickscan - Uw instellingsexamens Nederlands en Engels op orde?

U gaat de QuickScan doorlopen om te bepalen of uw systematiek voor het construeren van instellingsexamens leidt tot een valide examenproduct. Mbo-scholen hebben met elkaar afgesproken deze quickscan te gebruiken om de examinering van de generieke taaleisen binnen de scholen via route 2 te borgen. Deze quickscan biedt houvast waar de bestaande regelgeving ophoudt. Het doel is om handvatten en duiding te geven bij het gedeelte waar de school wordt 'vrijgelaten' en daarmee ook landelijk tot meer eenduidige instellingsexamens te komen.

Opzet en werking quickscan
De mbo-scholen hebben met elkaar afgesproken volgens één productnorm voor exameninstrumenten te werken. Deze norm is gebaseerd op de Examenstandaard uit het Onderzoekskader en is samen met inspectie uitgewerkt en geldt ook voor instellingsexamens voor de generieke eisen Nederlands en MVT. De vijf hoofdonderdelen van de productnorm zijn: algemeen, dekking, beoordeling, cesuur en informatie. Voor meer informatie over de uitwerking van de productnorm zie www.valideringexamens.nl.

De hoofdonderdelen van de productnorm zijn verwerkt in de QuickScan. Na het invullen van de QuickScan heeft u een schoolspecifiek scenario in handen dat u aanbevelingen geeft voor het verbeteren van het exameninstrument. Op sommige onderdelen zal uw school goed scoren. Op andere onderdelen zult u aanpassingen moeten doen om tot een valide exameninstrument te komen. U krijgt per onderdeel instructies en/of hulpbronnen aangereikt voor de aanpassing van uw exameninstrument.

Op basis van de Quickscan kunt u uw exameninstrument aanpassen. De Quickscan doorloopt u in principe per exameninstrument, maar het is ook mogelijk om het gehele exameninstrumentarium in één keer te scannen. Van belang daarbij is wel dat u goed zicht heeft op de onderdelen en dat alle onderdelen volgens een afgesproken stramien gemaakt zijn. Met de uitkomsten van uw schoolspecifieke scenario kunt u aan de slag met het optimaliseren van de constructie en vaststelling van de taalexamens. Succes!

Quickscan Instellingsexamens:

Dit is er al goed geregeld bij u op school:

Dit moet er nog gebeuren bij u op school:

 
 
 


Uw examen bevat een beoordelingsmodel.Uw examen bevat geen beoordelingsmodel.


Meer informatie:

Beoordelingsmodel


 


Uw examen bevat een beoordelingsmodelUw examen bevat geen beoordelingsmodel.


Meer informatie:

Beoordelingsmodel


Voorbeeldmateriaal:


Driepunts-beoordelingsmodel mvt: Schrijven A2


 


Meer info
Gespreksleider of Persoon die in een gespreksexamen het gesprek voert met de kandidaat. Bij voorkeur de docent die ook examenleider is, op sommige scholen de taalassessor (bij 1:1 afname). Het kan ook een andere kandidaat zijn. Ook gespreksleider genoemd.


 


VERANTWOORDINGWelke informatie heeft u in de verantwoording opgenomen?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Meer info
Verantwoordingsdocument
Een document behorend bij het examen, waarin keuzes met betrekking tot het examenproces en de examenbeoordeling worden onderbouwd en beschreven. Voor de verschillende talen kunnen verschillende keuzes worden gemaakt.

Examenplan
Het examenplan geeft inzicht in hoeveel examens, met welk soort examens, wanneer en waar (school of praktijk) de examens worden afgenomen.

Beoordelingscriteria
Maatstaf aan de hand waarvan de beoordeling plaatsvindt. Binnen de taalexaminering enerzijds criteria gebaseerd op de inhoud, anderzijds op de taaltechnische aspecten uit het referentiekader. Zie beoordelingsaspecten.

Cesuur
De cesuur is de minimale score voor een voldoende resultaat.


U beschikt over een verantwoording met de volgende informatie:In uw verantwoording ontbreekt nog de volgende informatie:CONSTRUCTIE, NORMERING & VASTSTELLING


 


Antwoord ja
Het proces van constructie en vaststelling van taalexamens is eenduidig beschreven en vastgelegd.Antwoord nee
Het proces van constructie en vaststelling van taalexamens is niet eenduidig beschreven en vastgelegd. Leg dit vast in bijvoorbeeld een handboek examinering of het examenplan van uw team.


Meer informatie:


Constructie en vaststelling
Voorbeeldmateriaal:


Voorbeeld werkwijze constructie en vaststelling-instellingsexamens


Zie ook:

§ 4.3 van de Handleiding Instellingsexamens MVT:


https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/construeren/


 


Het proces van constructie en vaststelling van taalexamens is eenduidig beschreven en vastgelegd.Het proces van constructie en vaststelling van taalexamens is niet eenduidig beschreven en vastgelegd. Leg dit vast in bijvoorbeeld een handboek examinering of het examenplan van uw team.


Meer informatie:Constructie en vaststellinghttps://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/construeren/
Voorbeeldmateriaal:


Voorbeeld werkwijze constructie en vaststelling-instellingsexamens


 


Uw school heeft een omschrijving van de criteria waaraan constructeurs moeten voldoen.Uw school heeft geen omschrijving van de criteria waaraan vaststellers moeten voldoen.


Meer informatie


Trainingsaanbod ITTA

Trainingsaanbod Cinop

Trainingsaanbod Cito


 


De geconstrueerde examens worden door ten minste één andere collega gescreend.De geconstrueerde examens worden niet door ten minste één andere collega gescreend.


 


Uw school heeft een omschrijving van de criteria waaraan vaststellers moeten voldoen.Uw school heeft geen omschrijving van de criteria waaraan vaststellers moeten voldoen.Meer informatie


Trainingsaanbod ITTA

Trainingsaanbod Cinop

Trainingsaanbod Cito


 


Meer info
Het proces van borgen van examenkwaliteit door vaststellingscommissie van de eigen instelling. NB: In 2018 zal de MBO Raad een generieke vaststellingslijst beschikbaar stellen voor alle mbo-examens. Te zijner tijd zal er op deze plek een link naar deze lijst worden geplaatst.


Uw school maakt bij het screenen en vaststellen van het examen gebruik van een checklist.Uw school maakt bij het screenen en vaststellen van het examen geen gebruik van een checklist.Meer informatie:


Screenen en vaststellenVoorbeeldmateriaal:


Voorbeeld vaststellingsformulier taalexamen deel 2 vaste onderdelen

Voorbeeld vaststellingsformulier taalexamen deel-1 examenspecifiek


 


Meer info
Het proces van borgen van examenkwaliteit door vaststellingscommissie van de eigen instelling. NB: In 2018 zal de MBO Raad een generieke vaststellingslijst beschikbaar stellen voor alle mbo-examens. Te zijner tijd zal er op deze plek een link naar deze lijst worden geplaatst.


Uw school maakt bij het screenen en vaststellen van het examen gebruik van een checklist.Uw school maakt bij het screenen en vaststellen van het examen geen gebruik van een checklist.


Meer informatie:


Screenen en vaststellen


Voorbeeldmateriaal:


Voorbeeld vaststellingsformulier taalexamen deel 2 vaste onderdelen

Voorbeeld vaststellingsformulier taalexamen deel-1 examenspecifiekWelke onderdelen bevat het examenboekje voor de kandidaat ?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 
 
 


Meer info
Examenboekje
Dit onderdeel is het feitelijke examen. De kandidaat ontvangt dit, samen met algemene informatie over het examn (op het voorblad). De kandidaat levert dit ook weer in.

Beschrijving van een voor de kandidaat herkenbare context
Een realistische taak in een zo authentiek mogelijke context, die moet leiden tot een concreet geschreven of gesproken product (productief) of resultaat in termen van begrip (receptief). Er is sprake van een open situatie , waarin studenten zelfstandig moeten functioneren in de doeltaal. Met een examen wordt de uitvoering van één of meerdere taaltaken beoordeeld. Soms wordt ook de term ‘taalhandeling’ gebruikt.


Er is een examenboekje voor de kandidaat met de volgende onderdelen:In het examenboekje voor de kandidaat ontbreekt nog de volgende informatie:Meer informatie:


De beoordeling van de inhoudskenmerken in de voorbeeldexamens is niet voorschrijvend. Sommige scholen werken met telbare inhoudskenmerken. Dat is een heel werkbare oplossing en voorkomt interpretatieverschillen. De inhoudskenmerken zowel als preconditie als als beoordelingsaspect worden meegenomen in de beoordeling.

Examenboekje


Voorbeeld exameninstructie


Beoogd taalniveauVoorbeeldmateriaal:


Voorbeeld beoordeling inhoudkenmerkenKijk ook op:

https://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000815/examinering/schoolexamens/extra-voorbeeldexamens-nederlands-videos-en-grip-op-taal


https://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000069/examinering/schoolexamensMeer informatie:


Examenboekje

Voorbeeld informatie kandidaat

Voorbeeld examenopdracht a2 spreken

Voorbeeldmateriaal:

Voorbeeld beoordeling inhoudkenmerken


Kijk ook op:


https://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000756/mvt/voorbeeldtoetsen-mvt

https://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000069/examinering/schoolexamens


 


U gebruikt in uw examens zoveel mogelijk eenduidige formuleringen en - begrippen.U gebruikt in uw examens geen eenduidige formuleringen en - begrippen. Het is van belang bij de formulering van opdrachten erop te letten dat deze duidelijk verwijzen naar herkenbare begrippen, situaties of vaardigheden zoals die beschreven staan in examenprogramma's. Het gebruik van standaardformuleringen bevordert de duidelijkheid in dit opzicht.Meer informatie:


Constructie en vaststelling


 


U gebruikt in uw examens zoveel mogelijk eenduidige formuleringen en - begrippen.U gebruikt in uw examens geen eenduidige formuleringen en - begrippen. Het is van belang bij de formulering van opdrachten erop te letten dat deze duidelijk verwijzen naar herkenbare begrippen, situaties of vaardigheden zoals die beschreven staan in examenprogramma's. Het gebruik van standaardformuleringen bevordert de duidelijkheid in dit opzicht.Meer informatie:


Constructie en vaststellingBEOORDELINGSMODELWelke beoordelingsaspecten uit het Referentiekader taal staan in het beoordelingsmodel?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 
 


Meer info
Kenmerken van de taakuitvoering die beoordeeld worden – voor de talen afkomstig uit het Referentiekader Nederlandse taal (voor Nederlands) en het Europees Referentiekader (voor Engels) bij een instellingsexamen - bijv. woordenschat, grammatica, spelling, samenhang/coherentie.


De volgende beoordelingsaspecten uit het Referentiekader taal zijn rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:De volgende beoordelingsaspecten uit het Referentiekader taal zijn niet rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:Meer informatie:


Beoordeel alleen aspecten die onderdeel vormen van het Referentiekader taal


Referentiekader taal en beoordelingsaspectenWelke beoordelingsaspecten uit het Referentiekader taal staan in het beoordelingsmodel?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 
 


Meer info
Kenmerken van de taakuitvoering die beoordeeld worden – voor de talen afkomstig uit het Referentiekader Nederlandse taal (voor Nederlands) en het Europees Referentiekader (voor Engels) bij een instellingsexamen - bijv. woordenschat, grammatica, spelling, samenhang/coherentie.


De volgende beoordelingsaspecten uit het Referentiekader taal zijn rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:De volgende beoordelingsaspecten uit het Referentiekader taal zijn niet rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:Meer informatie:


Beoordeel alleen aspecten die onderdeel vormen van het Referentiekader taal


Referentiekader taal en beoordelingsaspectenWelke beoordelingsaspecten uit het Referentiekader taal staan in het beoordelingsmodel?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 
 


Meer info
Kenmerken van de taakuitvoering die beoordeeld worden – voor de talen afkomstig uit het Referentiekader Nederlandse taal (voor Nederlands) en het Europees Referentiekader (voor Engels) bij een instellingsexamen - bijv. woordenschat, grammatica, spelling, samenhang/coherentie.Gesprekspartner
Persoon die in een gespreksexamen het gesprek voert met de kandidaat. Bij voorkeur de docent die ook examenleider is, op sommige scholen de taalassessor (bij 1:1 afname). Het kan ook een andere kandidaat zijn; ook gespreksleider genoemd. In het geval van een afname van twee kandidaten die met elkaar in gesprek gaan, is het noodzakelijk dat de examenleider ervoor zorgt dat beide kandidaten even veel kansen krijgen om aan het woord te komen zodat er voor beide kandidaten voldoende productie ligt om een betrouwbaar oordeel over het niveau te geven.


De volgende beoordelingsaspecten uit het Referentiekader taal zijn rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:De volgende beoordelingsaspecten uit het Referentiekader taal zijn niet rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:Meer informatie:


Beoordeel alleen aspecten die onderdeel vormen van het Referentiekader taal


Referentiekader taal en beoordelingsaspectenWelke beoordelingsaspecten uit het Europees Referentiekader staan in het beoordelingsmodel?
Ja
Nee


 
 
 
 
 


Meer info
Kenmerken van de taakuitvoering die beoordeeld worden – voor de talen afkomstig uit het Referentiekader Nederlandse taal (voor Nederlands) en het Europees Referentiekader (voor Engels) bij een instellingsexamen - bijv. woordenschat, grammatica, spelling, samenhang/coherentie.


De volgende beoordelingsaspecten uit het Europees Referentiekader zijn rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:De volgende beoordelingsaspecten uit het Europees Referentiekader zijn niet rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:Meer informatie:
Beoordeel alleen aspecten die onderdeel vormen van het ERK.Welke beoordelingsaspecten uit het Europees Referentiekader staan in het beoordelingsmodel?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 


Kenmerken van de taakuitvoering die beoordeeld worden – voor de talen afkomstig uit het Referentiekader Nederlandse taal (voor Nederlands) en het Europees Referentiekader (voor Engels) bij een instellingsexamen - bijv. woordenschat, grammatica, spelling, samenhang/coherentie.


De volgende beoordelingsaspecten uit het Europees Referentiekader zijn rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:De volgende beoordelingsaspecten uit het Europees Referentiekader zijn niet rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:Meer informatie:
Beoordeel alleen aspecten die onderdeel vormen van het ERK.Welke beoordelingsaspecten uit het Europees Referentiekader staan in het beoordelingsmodel?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 
 


Kenmerken van de taakuitvoering die beoordeeld worden – voor de talen afkomstig uit het Referentiekader Nederlandse taal (voor Nederlands) en het Europees Referentiekader (voor Engels) bij een instellingsexamen - bijv. woordenschat, grammatica, spelling, samenhang/coherentie.


De volgende beoordelingsaspecten uit het Europees Referentiekader zijn rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:De volgende beoordelingsaspecten uit het Europees Referentiekader zijn niet rechtstreeks te herleiden in het beoordelingsmodel:Meer informatie:
Beoordeel alleen aspecten die onderdeel vormen van het ERK.Welke onderdelen bevat de instructie voor de beoordelaar?
Ja
Nee


 
 
 
 
 


Meer info
Beoordelaar
Persoon die gerechtigd is de prestaties bij een taalexamen te voorzien van een score en de resultaten vast te leggen, gebruikmakend van het vastgestelde beoordelingsprotocol. Wordt soms ook taalexaminator genoemd.


Er is een instructie voor de beoordelaar met informatie over de volgende zaken:In de instructie voor de beoordelaar ontbreekt de volgende informatie:


 


Uw school maakt bij de beoordeling gebruik van een 2- of 3-puntschaal.Uw school maakt bij de beoordeling geen gebruik van een 2- of 3-puntschaal.


Meer informatie:

Maak in het beoordelingsmodel gebruik van een 2-puntsschaal of 3-puntsschaal.

Raadpleeg voor Nederlands §4.3 van de Handreiking Instellingsexamens Nederlands.

Raadpleeg voor Engels §6.2 t/m §6.5 van de Handleiding Instellingsexamens MVT.

Voorbeeldmateriaal:

Beoordelingsmodel


 


Uw school maakt bij de beoordeling gebruik van een 2- of 3-puntschaal.Uw school maakt bij de beoordeling geen gebruik van een 2- of 3-puntschaal.


Meer informatie:

2-punts beoordelingsmodel3-punts beoordelingsmodel


Voorbeeldmateriaal:


Voorbeeld beo model 3-puntschaal schrijven a2


 


De schaalpunten van het beoordelingsmodel zijn omschreven.De schaalpunten van het beoordelingsmodel zijn niet omschreven.


Meer informatie:


Omschrijf de schaalpunten in het beoordelingsmodel.

Raadpleeg §4.3 van de Handreiking Instellingsexamens Nederlands.


Voorbeeldmateriaal:


Beoordelingsmodel.docx


 


De schaalpunten van het beoordelingsmodel zijn omschreven.De schaalpunten van het beoordelingsmodel zijn niet omschreven.


Meer informatie:


Omschrijf de schaalpunten in het beoordelingsmodel.

Raadpleeg de voorbeeldformats op de website van het Steunpunt Taal en rekenen mbo https://steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000756/mvt/voorbeeldtoetsen-mvt


 


Meer info
Kenmerken van de taakuitvoering die beoordeeld worden – voor de talen afkomstig uit het Referentiekader Nederlandse taal (voor Nederlands) en het Europees Referentiekader (voor Engels) bij een instellingsexamen - bijv. woordenschat, grammatica, spelling, samenhang/coherentie.


Alle beoordelingsaspecten wegen gelijk mee in het eindresultaat.Niet alle beoordelingsaspecten wegen gelijk mee in het eindresultaat.


 


Meer info
Kenmerken van de taakuitvoering die beoordeeld worden – voor de talen afkomstig uit het Referentiekader Nederlandse taal (voor Nederlands) en het Europees Referentiekader (voor Engels) bij een instellingsexamen - bijv. woordenschat, grammatica, spelling, samenhang/coherentie.


Alle beoordelingsaspecten wegen gelijk mee in het eindresultaat.Niet alle beoordelingsaspecten wegen gelijk mee in het eindresultaat.


 


Meer info
Een document behorend bij het examen, waarin keuzes met betrekking tot het examenproces en de examenbeoordeling worden onderbouwd en beschreven.


In het verantwoordingsdocument is vastgelegd waarom sommige aspecten een zwaardere weging hebben dan andere.In het verantwoordingsdocument is niet vastgelegd waarom sommige aspecten een zwaardere weging hebben dan andere.


 


Meer informatie
Een document behorend bij het examen, waarin keuzes met betrekking tot het examenproces en de examenbeoordeling worden onderbouwd en beschreven.


Het beoordelingsmodel bevat een omzettingstabel van scorepunten naar cijfer.Het beoordelingsmodel bevat geen omzettingstabel van scorepunten naar cijfer.


Meer informatie:


Ontwikkel een omzettingstabel

De voorbeeldformats van het Steunpunt Taal en rekenen mbo bevatten een omzettingstabel inclusief cesuurbepaling die u kunt gebruiken.https://steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000815/examinering/schoolexamens/extra-voorbeeldexamens-nederlands-videos-en-grip-op-taal


Voorbeeldmateriaal:


Cijfer bepalen


 


Een document behorend bij het examen, waarin keuzes met betrekking tot het examenproces en de examenbeoordeling worden onderbouwd en beschreven.


Het beoordelingsmodel bevat een omzettingstabel van scorepunten naar cijfer.Het beoordelingsmodel bevat geen omzettingstabel van scorepunten naar cijfer.


Meer informatie:


Cijfer bepalen


 


In de omzettingstabel staat aangegeven waar de cesuur voor het examen ligt.In de omzettingstabel staat niet aangegeven waar de cesuur voor het examen ligt.


Meer informatie:


Bepaal de cesuur van het examen.

De voorbeeldformats van het Steunpunt Taal en rekenen mbo bevatten een omzettingstabel inclusief cesuurbepaling die u kunt gebruiken.
https://steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000815/examinering/schoolexamens/extra-voorbeeldexamens-nederlands-videos-en-grip-op-taal


Voorbeeldmateriaal:


Over cesuurbepaling van score naar cijfer


 


In de omzettingstabel staat aangegeven waar de cesuur voor het examen ligt.In de omzettingstabel staat niet aangegeven waar de cesuur voor het examen ligt.


Meer informatie:


Bepaal de cesuur van het examen.

De voorbeeldformats van het Steunpunt Taal en rekenen mbo bevatten een omzettingstabel inclusief cesuurbepaling die u kunt gebruiken.
https://steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000756/mvt/voorbeeldtoetsen-mvt


Voorbeeldmateriaal:


Over cesuurbepaling van score naar cijfer


 


Uw school hanteert de cesuur uit de voorbeeldformats van het Steunpunt taal en rekenen.Uw school hanteert niet de cesuur uit de voorbeeldformats van het Steunpunt taal en rekenen.


 


In het examenreglement is vastgelegd hoe het eindcijfer voor het gehele instellingsexamen wordt bepaald.In het examenreglement is niet vastgelegd hoe het eindcijfer voor het gehele instellingsexamen wordt bepaald.


Meer informatie:


Leg vast hoe het eindcijfer voor het gehele instellingsexamen wordt bepaald. Er zijn twee opties:
- Schrijven, spreken en gesprekken voeren hebben een gelijke weging in het eindcijfer.

- Schrijven bepaalt 50% van het eindcijfer, spreken en gesprekken voeren bepalen samen 50% van het eindcijfer.


 


Er worden van overheidswege geen nadere regels gesteld over de manier waarop de cijferbeoordeling van instellingsexamens tot stand komt. Voor het examenonderdeel Nederlandse taal en Engels betekent dit dat er geen regels zijn voor de weging van de verschillende subdomeinen in het instellingsexamen (spreken, gesprekken voeren, schrijven). Dat blijft, binnen de 'reguliere' vereisten van de WEB en het Toezichtkader mbo, de professionele verantwoordelijkheid van de instellingen.


Het volgende scenario is op de weging van de drie vaardigheden in het eindcijfer voor het instellingsexamens van toepassing:

Schrijven, spreken en gesprekken voeren hebben een gelijke weging in het eindresultaat.Het volgende scenario is op de weging van de drie vaardigheden in het eindcijfer voor het instellingsexamens van toepassing:

Schrijven bepaalt 50% van het eindcijfer; spreken en gesprekken voeren bepalen ieder 25% van het eindcijfer voor het instellingsexamen.Het volgende scenario is op de weging van de drie vaardigheden in het eindcijfer voor het instellingsexamens van toepassing:

U hanteert een andere weging.AFNAMEWelke onderdelen bevat de instructie voor de examenleider?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Meer info
Examenleider
Persoon die logistieke leiding heeft over het examen – de kandidaat aanmeldt, informeert, instrueert. In de praktijk voert de taalassessor deze taken soms ook uit.


Er is een instructie voor de examenleider met informatie over de volgende zaken:In de instructie voor de examenleider ontbreekt de volgende informatie:Welke onderdelen bevat de instructie voor de gespreksleider of gesprekspartner?
Ja
Nee


 
 
 
 


Meer informatie
Gespreksleider of gesprekspartner
Persoon die in een gespreksexamen het gesprek voert met de kandidaat. Bij voorkeur de docent die ook examenleider is, op sommige scholen de taalassessor (bij 1:1 afname). Het kan ook een andere kandidaat zijn; ook gespreksleider genoemd. In het geval van een afname van twee kandidaten die met elkaar in gesprek gaan, is het noodzakelijk dat de examenleider ervoor zorgt dat beide kandidaten even veel kansen krijgen om aan het woord te komen zodat er voor beide kandidaten voldoende productie ligt om een betrouwbaar oordeel over het niveau te geven.

Gespreksleidraad
Gestandaardiseerde gesprekselementen die voorafgaand aan examenafname zijn vastgelegd om te komen tot objectievere en onderling beter vergelijkbare examenafname.


Er is een instructie voor de gespreksleider met informatie over de volgende zaken:In de instructie voor de gespreksleider ontbreekt de volgende informatie:Welke onderdelen bevat de informatie voor de toehoorders?
Ja
Nee


 
 
 


Meer info
Toehoorders zijn personen die luisteren naar een kandidaat die een spreekopdracht uitvoert. Ze worden niet beoordeeld en dienen zich te houden aan de hun verstrekte informatie.


Er is informatie voor de toehoorders beschikbaar over de volgende zaken:In de informatie voor de toehoorders ontbreekt de volgende informatie:Meer informatie:


Informatie voor toehoorders


Voorbeeldmateriaal:

Voorbeeld instructie toehoordersMeer informatie:


Informatie voor toehoorders


Voorbeeldmateriaal:


Voorbeeld instructie toehoorderChecklist volledig ingevuld!