Examinering in de beroepspraktijk: heeft u er zicht op?

Hoe organiseert u de examinering in de beroepspraktijk? Heeft u daarmee voldoende zicht en grip op de kwaliteit van de afname? Deze checklist geeft een overzicht van mogelijke maatregelen om zicht te krijgen op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk. Een check op kwaliteit vanuit zowel de rol van manager als van examencommissie-lid. 

Een praktijkexamen kan zowel plaatsvinden in de beroepspraktijk als in een simulatie, daarom spreken we formeel over het examen in de reŽle beroepscontext. Deze checklist geeft zowel managers als examencommissieleden inzicht in de examinering in de reŽle beroepscontext. Met de eerste vragen checkt u of u voldoende zicht hebt op de kaders van examinering in de reŽle beroepscontext. Daarna checkt u welke maatregelen u al heeft genomen om de kwaliteit van examinering te vergroten en waar nog aandachtspunten zijn. De publicatie Examinering in de beroepspraktijk: de hoofdlijnen en het themaonderzoek van de Onderwijsinspectie “examinering in de reŽle beroepscontext” zijn het uitgangspunt voor deze checklist.

 


Info tekst
De bpv maakt deel uit van het onderwijs en een positieve beoordeling van de bpv is een diploma-eis. Het examen in de reŽle beroepscontext kan plaatsvinden in de beroepspraktijk of in simulatie.


Antwoord groen
De beroepspraktijkvorming (bpv) is onderdeel van het onderwijs. Het examen in de reŽle beroepscontext is onderdeel van de examinering van de opleiding. Het is inderdaad belangrijk om daar een goed onderscheid tussen te maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van twee beoordelingslijsten en/of een duidelijk moment vast te leggen wanneer het examen begint en de bpv-periode eindigt. [https://www.examengidsmbo.nl/examengidsmbo/download/servicepunt/20140829-examinering-in-de-beroepsprakijk-op-hoofdlijnen.pdf]Antwoord oranje
De beroepspraktijkvorming (bpv) is onderdeel van het onderwijs. Het examen in de reŽle beroepscontext is onderdeel van de examinering van de opleiding. Als u ervoor kiest om deze beoordelingen samen te laten vallen, breng dan de consequenties goed in kaart. [https://www,examengidsmbo.nl/examengidsmbo/download/servicepunt/20140829-examinering-in-de-beroepsprakijk-op-hoofdlijnen.pdf]Antwoord rood
De beroepspraktijkvorming (bpv) is onderdeel van het onderwijs. Het examen in de reŽle beroepscontext is onderdeel van de examinering van de opleiding. Beide onderdelen hebben aan andere doelstelling, daarom is het belangrijk om daar een onderscheid tussen te maken. [https://www.examengidsmbo.nl/examengidsmbo/download/servicepunt/20140829-examinering-in-de-beroepsprakijk-op-hoofdlijnen.pdf]


 


Info tekst
Het examen in de reŽle beroepscontext kan plaatsvinden in de beroepspraktijk (bij een bedrijf of instelling) of in simulatie op school of een andere locatie.


Antwoord groen
Het maakt niet uit of het examen plaatsvindt in een bedrijf/instelling of dat het examen in simulatie op school plaatsvindt. De school bepaalt zelf waar het examen zo authentiek, vegelijkbaar en betrouwbaar mogeklijk kan worden afgenomen. Ook kan de school kiezen een deel van het examen in de beroepspraktijk te laten plaatsvinden en een deel in simulatie op school. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examinering-beroepspraktijk]Antwoord oranje
Een examen in de beroepspraktijk mag in hetzelfde bedrijf of instelling als de bpv worden afgenomen, maar het is niet verplicht. Belangrijkste is dat het bedrijf/instelling een geschikte examenlocatie is. Opletpunt is dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen de begeleiding van de bpv en de beoordeling van het examen. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examinering-beroepspraktijk]


 


Info tekst


Antwoord groen
Een Nederlandse opleiding moet voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving en plaatsvinden op Nederlands grondgebied. Daarom mag u niet examineren in het buitenland. De examencommissie kan wel vrijstelling geven voor een examen als er voldoende zicht is op de kwaliteit van het praktijkexamen in het buitenland. [https://www.examengidsmbo.nl/examengidsmbo/download/common/examineren_buitenland-hj.pdf]Antwoord rood
Een Nederlandse opleiding moet voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving en plaatsvinden op Nederlands grondgebied. Daarom mag u niet examineren in het buitenland. De examencommissie kan wel vrijstelling geven voor een examen als er voldoende zicht is op de kwaliteit van het praktijkexamen in het buitenland. [https://www.examengidsmbo.nl/examengidsmbo/download/common/examineren_buitenland-hj.pdf]4. Heeft u voldoende zicht op de kwaliteit van de examens in de beroepspraktijk?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 


Antwoord groen
De kwaliteit van examinering in de reŽle beroepscontext wordt bepaald door het geheel aan maatregelen en de balans die u daartussen vindt. Dit zijn maatregelen die u voorafgaand, tijdens en na de examenafname inzet om zicht te hebben op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk. U heeft zicht op de verschillende onderdelen van examinering in de reŽle beroepscontext. Heeft u op basis daarvan voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de examinering? [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examinering-beroepspraktijk]Antwoord oranje
De kwaliteit van examinering in de reŽle beroepscontext wordt bepaald door het geheel aan maatregelen en de balans die u daartussen vindt. Dit zijn maatregelen die u voorafgaand, tijdens en na de examenafname inzet om zicht te hebben op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk.U heeft nog geen zicht op alle onderdelen van de examinering in de reŽle beroepscontext. Check welke onderdelen er nog aandacht nodig hebben om voldoende zicht te hebben op de kwaliteit. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examinering-beroepspraktijk]Antwoord rood
Let op! U heeft aangegeven geen zicht te hebben op ťťn van de onderdelen van de examinering in de reŽle beroepscontext. De kwaliteit van examinering in de reŽle beroepscontext wordt bepaald door het geheel aan maatregelen en de balans die u daartussen vindt. Dit zijn maatregelen die u voorafgaand, tijdens en na de examenafname inzet om zicht te hebben op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk. Klik op meer info voor verschillende oplossingsrichtingen om zicht te hebben op de kwaliteit van examinering in de reŽle beroepscontext. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examinering-beroepspraktijk]Meer info
Voldoende zicht hebben op betekent dat u bewust weet of de kwaliteit voldoende is van de verschillende onderdelen van examinering in de reŽle beroepspraktijk. NB We spreken hier over praktijkexamen of examen in de beroepspraktijk, dit kan ook een simulatie op school of op locatie zijn.5. Wat heeft u vastgelegd over uw visie en beleid op examinering in de reŽle beroepscontext?
Ja
Nee


 
 
 
 
 


Antwoord groen
Een vooraf vastgestelde visie op examinering in de beroepspraktijk draagt bij aan de kwaliteit. Heeft u alle onderdelen van de visie goed vastgelegd? Belangrijk is dat de visie gedeeld wordt met de onderwijsteams en de bedrijven. Worden de examens ook conform de vastgestelde visie en beleid uitgevoerd? En zijn er op basis van de evaluatie van afname en beoordeling aanpassingen nodig in de vastgestelde kaders? [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Visievorming_examinering_2015.docx]Antwoord oranje
Een duidelijk visie en/of beleid over examinering in de beroepspraktijk draagt bij aan de kwaliteit van examinering. Heeft u voldoende kaders voorafgaand aan de examenafname vastgelegd? Check of uw visie volledig is aan de hand van de hulpvragen 'Hoe, waar en wie examineeert'. Het is belangrijk om deze visie te delen met de onderwijsteams en bedrijven om ervoor te zorgen dat de examens ook volgens vastgestelde kaders worden uitgevoerd.[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Visievorming_examinering_2015.docx]Antwoord rood
Wanneer een visie of beleid ontbreekt is, is het moeilijk vast te stellen of de examinering van voldoende kwaliteit is. 'Hoe, waar en wie examineert' zijn hulpvragen om de visie vooraf vast te leggen. Het is belangrijk om deze visie te delen met de onderwijsteams en bedrijven om ervoor te zorgen dat de examens ook volgens vastgestelde kaders worden uitgevoerd.
[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Visievorming_examinering_2015.docx]Meer info
Het vastleggen van visie en beleid is ťťn van de maatregelen die u kunt nemen om de kwaliteit van de examinering in de reŽle beroepscontext te borgen. Met deze vraag checkt u hoe u dat gedaan hebt.6. Wat weet u voorafgaand aan het examen over de mogelijkheden van de examenlocatie?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 


Antwoord groen
Als onderwijsinstelling bent u verantwoordelijk voor een geschikte examenlocatie. Het is belangrijk om voorafgaand aan het examen goed zicht te hebben op zowel de locatie als ook de beoordelaar. Wat doet u als de examenlocatie niet geschikt is? Doe de aanvullende check om inzicht te krijgen in verschillende maatregelen als werkprocessen niet te examineren zijn in de beroepspraktijk. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Examensetting_en_afnamecondities_1115.docx]Antwoord oranje
Als onderwijsinstelling bent u verantwoordelijk voor een geschikte examenlocatie. Het is belangrijk om voorafgaand aan het examen goed zicht te hebben op zowel de locatie als ook de beoordelaar. Bekijk in de vraag waar u nog onvoldoende zicht op heeft. Klik op meer info voor een handreiking om meer zicht te krijgen op de examenlocatie.Wat doet u als de examenlocatie niet geschikt is? Doe de aanvullende check om inzicht te krijgen in verschillende maatregelen als werkprocessen niet te examineren zijn in de beroepspraktijk. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Examensetting_en_afnamecondities_1115.docx]Antwoord rood
Let op! Als onderwijsinstelling bent u verantwoordelijk voor een geschikte examenlocatie. Het is belangrijk om voorafgaand aan het examen goed zicht te hebben op zowel de locatie als ook de beoordelaar. Klik op meer info voor een handreiking om meer zicht te krijgen op de examenlocatie. Wat doet u als de examenlocatie niet geschikt is? Doe de aanvullende check om inzicht te krijgen in verschillende maatregelen als werkprocessen niet te examineren zijn in de beroepspraktijk. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Examensetting_en_afnamecondities_1115.docx]6a. Welke maatregelen neemt u als de werkprocessen niet te examineren zijn bij de examenlocatie
Ja
Nee


 
 
 
 
 


Antwoord groen
U heeft voldoende maatregelen in kaart die u kunt inzetten als werkprocessen niet te examineren zijn in de beroepspraktijk. Bepaal als examencommissie wanneer u welke maatregel inzet.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet. [https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2016/08/01/examinering-reele-beroepscontext-mbo]Antwoord oranje
Kan de gekozen maatregel altijd worden ingezet als er werkprocessen niet uitvoerbaar zijn in de beroepspraktijk? Bekijk als examencommissie de verschillende maatregelen die mogelijk zijn en onderbouw wanneer u kiest voor welke maatregel.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet. [https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2016/08/01/examinering-reele-beroepscontext-mbo]Antwoord rood
Wat gaat u doen als de werkprocessen niet examineerbaar zijn in de beroepspraktijk? Het is belangrijk om als examencommissie voorafgaand al een aantal mogelijke maatregelen in kaart te brengen, zodat u deze kan inzetten als dat nodig is.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet. [https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2016/08/01/examinering-reele-beroepscontext-mbo]Meer infoMeer info
Op een geschikte examenlocatie kunnen de werkprocessen uit het praktijkexamen op juiste niveau en complexiteit worden afgenomen, door een deskundige beoordelaar. Het is belangrijk om daar vooraf zicht op te hebben.7. Welke maatregelen neemt u om in te spelen op de diversiteit tussen bedrijven?
Ja
Nee


 
 
 
 
 


Antwoord groen
Door te zorgen voor gelijkwaardige examenopdrachten speelt u in op de diversiteit tussen bedrijven waar de examens kunnen plaatsvinden. Bent u met de gestelde maatregelen tevreden over de balans tussen authenticiteit en vergelijkbaarheid?

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examinering-beroepspraktijk]Antwoord oranje
Door te zorgen voor gelijkwaardige examenopdrachten speelt u in op de diversiteit tussen bedrijven waar de examens kunnen plaatsvinden. Welke maatregelen kunt u nog nemen om tot een grotere vergelijkbaarheid van examens te komen? Of zet u in op andere onderdelen van examinering in de beroepspraktijk, zoals de beoodelaars of zicht houden op de examenlocatie.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examinering-beroepspraktijk]Antwoord rood
Let op! Welke maatregelen kunt u nemen om tot meer gelijkwaardige examenopdrachten te komen? Dat is een manier om in te spelen op de diversiteit tussen bedrijven. Het is in ieder geval noodzakelijk dat de norm, niveau en complexiteit van het examen met het bedrijf wordt besproken. Daarnaast kunt u inzetten op andere onderdelen van examinering in de beroepspraktijk, zoals de beoodelaars of zicht houden op de examenlocatie.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examinering-beroepspraktijk]Meer info
Afname in een bedrijf zorgt voor een authentieke examensituatie, maar door de diversiteit aan bedrijven voor een minder vergelijkbare examensituatie. Het uitgangspunt is een balans zoeken tussen authenticiteit en vergelijkbaarheid. Daar kunt u verschillende maatregelen voor inzetten.8. Welke maatregelen neemt u voor een zo onafhankelijk en objectieve beoordeling in de reŽle beroepscontext?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 


Antwoord groen
U heeft verschillende maatregelen genomen om te zorgen voor een onafhankelijke en objectieve beoordeling bij de examinering in de beroepspraktijk. Onderbouw deze keuze en houd ook zicht op de uitvoerbaarheid van deze maatregelen.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen, zowel gericht op examenlocatie, examenopdracht als beoordelaar. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet. [https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2016/08/01/examinering-reele-beroepscontext-mbo]Antwoord oranje
Een objectieve en onafhankelijke beoordeling draagt bij aan de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk. Er zijn veel verschillende manieren om dit te organiseren. Door meer dan ťťn oplossing voor een onafhankelijke en objectieve beoordeling af te wegen en de examenmix te heroverwegen, maakt u een bewuste en onderbouwde keuze.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen, zowel gericht op examenlocatie, examenopdracht als beoordelaar. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet. [https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2016/08/01/examinering-reele-beroepscontext-mbo]Antwoord rood
Let op! Wanneer u de beoordeling van de examinering in de beroepspraktijk aan het toeval overlaat, heeft u te weinig grip op de kwaliteit. Er zijn verschillende manieren om de onafhankelijkheid en objectiviteit van de beoordeling te verhogen. Ook een andere examenmix kan hier positief aan bijdragen. Klik op meer info voor verschillende voorbeelden uit het themaonderzoek van de Onderwijsinspectie.[https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2016/08/01/examinering-reele-beroepscontext-mbo]Meer info
Met een onafhankelijk en objectieve beoordeling wordt bedoeld dat het examen niet wordt beoordeeld door de begeleider/docent en dat niet alle examens door ťťn beoordelaar worden afgenomen.9. Heeft u zicht op de deskundigheid van al uw beoordelaars in de beroepspraktijk?
Ja
Nee


 
 
 
 


Antwoord groen
De deskundigheid van de beoordelaars is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk. Door het aanbieden van een trainingsdag of samen de beoordelingen bespreken, draag je als school actief bij aan de deskundigheid van de beoordelaars. Ook kan je de aanwezige ervaring en deskundigheid zichtbaar maken in een cv of portfolio. Wilt u weten welke maatregelen u kunt nemen om meer zicht te hebben op de deskundigheid van de beoordelaars? doe de aanvullende check. Klik op meer informatie voor de examentaak Afnemen en beoordelen waarin alle taken van de beoordelaar benoemd staan.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen, zowel gericht op examenlocatie, examenopdracht als beoordelaar. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Examentaken_mbo2016_Afnemen%20en%20Beoordelen.xlsx]Antwoord oranje
Als school ben je verantwoordelijk voor de deskundigheid van alle beoordelaars. Dit kan door het aanbieden van een training, het samen bespreken van beoordelingsformulieren. Zorg dat je de deskundigheid van je beoordelaars vastlegt. Doe de aanvullende check om te kijken welke maatregelen u kunt nemen om zicht te hebben op de deskundigheid van de beoordelaars. Klik op meer informatie voor de examentaak Afnemen en beoordelen waarin alle taken van de beoordelaar benoemd staan.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen, zowel gericht op examenlocatie, examenopdracht als beoordelaar. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet.[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Examentaken_mbo2016_Afnemen%20en%20Beoordelen.xlsx]Antwoord rood
Let op! Wanneer u niet weet wie de examens in de beroepspraktijk beoordeeld, heeft u onvoldoende zicht op hun deskundigheid en de kwaliteit van de examinering. Klik op meer informatie voor de examentaak Afnemen en beoordelen waarin alle taken van de beoordelaar benoemd staan. Doe de aanvullende check om te kijken welke maatregelen u kunt nemen om zicht te hebben op de deskundigheid van de beoordelaars.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen, zowel gericht op examenlocatie, examenopdracht als beoordelaar. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet.[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Examentaken_mbo2016_Afnemen%20en%20Beoordelen.xlsx]9a. Welke maatregelen neemt u om beter zicht te krijgen op de deskundigheid van uw beoordelaars?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 


Antwoord groen
U heeft voldoende maatregelen getroffen om de deskundigheid van uw (praktijk)beoordelaars te borgen. Zorg dat u blijvend zicht houdt op de deskundigheid door bijvoorbeeld periodiek steekproeven te houden en terugkomdagen te organiseren.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet.[https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2016/08/01/examinering-reele-beroepscontext-mbo]Antwoord oranje
Geeft de getroffen maatregel u voldoende informatie om de deskundigheid van uw (praktijk)beoordelaars te borgen? Kijk welke maatregelen additioneel nog nodig zijn en onderbouw uw gekozen beleid.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet. [https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2016/08/01/examinering-reele-beroepscontext-mbo]Antwoord rood
Let op! Wanneer u als school geen maatregelen treft om de deskundigheid van de (praktijk)beoordelaars te borgen, is de vraag of u voldoende zicht op de kwaliteit van uw examinering. Kijk welke maatregelen in uw situatie wel haalbaar zijn.

NB. Bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk gaat het altijd om het geheel aan maatregelen. Maak een bewuste keuze voor welke maatregelen passend en uitvoerbaar zijn voor uw situatie. Zorg daarbij voor een mix van maatregelen die u vooraf, tijdens en na afloop van de examenafname inzet. [https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2016/08/01/examinering-reele-beroepscontext-mbo]Meer infoMeer info
Een beoordelaar moet voldoende inhoudelijk en toetstechnisch deskundig zijn om een examen te kunnen afnemen en beoordelen. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Examentaken_mbo2016_Afnemen%20en%20Beoordelen.xlsx]10. Wat doet de examencommissie om zicht te hebben op de kwaliteit van de examenafname?
Ja
Nee


 
 
 
 


Antwoord groen
De examencommissie heeft de taak om zicht te houden op de kwaliteit van de examenafname. U heeft alle stappen van de plan-do-check-act cyclus doorlopen. Heeft u naast zicht ook grip op de examenafname? Klik op onderstaande link of doe de aanvullende check voor voorbeelden van middelen die de examencommissie kan inzetten. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/examineren/pdca/]Antwoord oranje
De examencommissie heeft de taak om zicht te houden op de kwaliteit van de examenafname. Om dat te organiseren kan zij de plan-do-check-act cyclus doorlopen. Welke fase van de pdca-cyclus heeft voor uw examencommissie nog aandacht nodig? Doe de aanvullende check of klik op onderstaande link voor voorbeelden van middelen die de examencommissie kan inzetten om de examenafname te evalueren. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/examineren/pdca/]Antwoord rood
Let op! U doorloopt niet de fasen van de plan-do-check-act cyclus. Dit is een middel voor de examencommissie om zicht te houden op de kwaliteit van de examenafname. Klik op onderstaande link voor uitleg over kwaliteitsborging. Doe de aanvullende check voor voorbeelden van middelen die de examencommissie kan inzetten om de examenafname te evalueren. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/home/kwaliteitsborging.html]10a. Welke middelen zet u als examencommissie in om zicht te houden op de examenafname?
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 


Tekst antwoord groen
U heeft verschillende middelen ingezet om zicht te krijgen op de afname van de examinering in de beroepspraktijk. Welke conclusies trekt u op basis van de gegevens die u hebt verzameld? Welke actiepunten komen daaruit naar voren? Klik op meer informatie voor voorbeelden van middelen die de examencommissie kan inzetten. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/examineren/pdca/]Tekst antwoord oranje
Heeft u met de middelen die u inzet al voldoende zicht op de kwaliteit van de afname in de beroepspraktijk? Welke aanvullende gegevens heeft u nog nodig om conclusies te kunnen trekken over de kwaliteit van de afname. Klik op meer informatie voor voorbeelden van middelen die de examencommissie kan inzetten. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/examineren/pdca/]Tekst antwoord rood
Let op! Welke middelen kunt u in gaan zetten om zicht te krijgen op de kwaliteit van de afname in de beroepspraktijk? Klik op meer informatie voor voorbeelden van middelen die de examencommissie kan inzetten. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/examineren/pdca/]Meer info
De examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van examinering, het doorlopen van de plan-do-check-act cylcus. In de check-fase zet zij middelen in om zicht te hebben op de examenafname.Meer info
De examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van examinering, het doorlopen van de plan-do-check-act cylcus. Daarmee houdt de examencommissie zicht op de kwaliteit van de examenafname.Checklist volledig ingevuld!