Examineren van keuzedelen:
bent u er klaar voor?

Vanaf 1 augustus 2016 moeten alle mbo-opleidingen werken met de herziene kwalificatiedossiers, welke bestaan uit een basis- en profieldeel. Nieuw hierbij zijn de keuzedelen. Deze moeten net als de kwalificatie ook geŽxamineerd worden. Dit vraagt extra aandacht van de scholen.

Voorafgaand aan het examineren van keuzedelen zullen er verschillende keuzes gemaakt moeten worden door zowel het management als door de examencommissieleden. Deze checklist leidt hen door de te maken keuzes heen en verwijst naar relevante informatie met betrekking tot het examineren van keuzedelen.  

 


Info tekst


Antwoord groen
De visie op examinering van keuzedelen geeft richting aan het beleid en de uitvoering van het beleid rondom onderwijs en examinering. Is er in de visie ook een voorkeur uitgesproken over waar het examen plaats vindt en of examens voor keuzedelen ingekocht of zelf geconstrueerd worden?[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Visievorming_examinering_2015.docx]Antwoord oranje
De visie op examinering van keuzedelen geeft richting aan het beleid en de uitvoering van het beleid rondom onderwijs en examinering. Kijk eens in het examenreglement van uw school of informeer bij de staf of een dergelijke visie binnen uw school bestaat.[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Visievorming_examinering_2015.docx]Antwoord rood
De visie op examinering van keuzedelen geeft richting aan het beleid en de uitvoering van het beleid rondom onderwijs en examinering. Door hier vooraf over na te denken worden problemen achteraf voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als de plaats waar het examen plaats vindt en welke examenvorm de voorkeur heeft. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Visievorming_examinering_2015.docx]


 


Info tekst


Antwoord groen
Zowel bij het zelf construeren als bij het inkopen van examenproducten bent u als school verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan. Wees kritisch en ga daar waar nodig in gesprek met de examenleverancier. Ook wanneer inkoop niet mogelijk is kunt u hierover in gesprek gaan met een exameleverancier. Op www.exameninstrumentenmbo.nl kunt u zien welke inkoopmogelijkheden er zijn.[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Inkopen_samen_zelf_construeren_aandachtspunten_11_2015.docx]Antwoord oranje
Zelf contrueren is een tijdrovende klus en vraagt een grote mate van expertise. Zowel tijd als expertise is een schaars goed voor de meeste scholen. Wanneer de kwaliteit van de ingekochte examenproducten niet voldoet aan uw standaard kunt u hierover ook in gesprek te gaan met de examenleverancier. Op www.exameninstrumentenmbo.nl kunt u zien welke inkoopmogelijkheden er zijn.[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Inkopen_samen_zelf_construeren_aandachtspunten_11_2015.docx]Antwoord rood
Als opleiding neem je de beslissing om examens in te kopen of de examens in eigen beheer te construeren. Hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen, welke in uw visie op examinering van keuzedelen beschreven kunnen worden. Op www.exameninstrumentenmbo.nl kunt u zien welke inkoopmogelijkheden er zijn. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/Inkopen_samen_zelf_construeren_aandachtspunten_11_2015.docx]3. Heeft u de uitvoerbaarheid van de keuzedeelexamens gecheckt?
Ja
Nee


 
 
 
 


Antwoord groen
Op basis van deze antwoorden dient u de inschatting te maken of uw keuzedeel uitvoerbaar is. De omvang, locatie en vorm van het examen in verhouding met het aantal studenten zijn indicatoren om te bepalen of een examen HUBO is. Wanneer een keuzedeel niet uitvoerbaar blijkt kunt u het aanbod, of de gemaakte keuzes rondom de wijze van examineren, heroverwegen. [https://www.examengidsmbo.nl/examengidsmbo/download/common/handreiking_keuzedelen_examineren_-_a._stappenplan_en_verantwoordingsdocument_keuzedeel_tot_examenplan_-_versie_1.1docx.docx]Antwoord oranje
Op basis van deze antwoorden dient u de inschatting te maken of uw keuzedeel uitvoerbaar is. De omvang, locatie en vorm van het examen in verhouding met het aantal studenten zijn indicatoren om te bepalen of een examen HUBO is. Wanneer een keuzedeel niet uitvoerbaar blijkt kunt u het aanbod, of de gemaakte keuzes rondom de wijze van examineren, heroverwegen. [https://www.examengidsmbo.nl/examengidsmbo/download/common/handreiking_keuzedelen_examineren_-_a._stappenplan_en_verantwoordingsdocument_keuzedeel_tot_examenplan_-_versie_1.1docx.docx]Antwoord rood
Op basis van deze antwoorden dient u de inschatting te maken of uw keuzedeel uitvoerbaar is. De omvang, locatie en vorm van het examen in verhouding met het aantal studenten zijn indicatoren om te bepalen of een examen HUBO is. Wanneer een keuzedeel niet uitvoerbaar blijkt kunt u het aanbod, of de gemaakte keuzes rondom de wijze van examineren, heroverwegen. [https://www.examengidsmbo.nl/examengidsmbo/download/common/handreiking_keuzedelen_examineren_-_a._stappenplan_en_verantwoordingsdocument_keuzedeel_tot_examenplan_-_versie_1.1docx.docx]Meer info
Naast de kwaliteit is het ook van belang dat de keuzedeelexamens HUBO zijn (Haalbaar, Uitvoerbaarbaar, Betaalbaar, Organiseerbaar).


 


Info tekst


Antwoord groenAntwoord oranje
In het waarderingskader 2017 staat beschreven dat het examen de eisen dekt. Met dekking van de eisen wordt bedoeld dat u alle eisen examineert of gebruik maakt van representaiteve examinering. Hierbij gaat het erom dat u de vakkennis, vaardigheden en het gedrag, zoals beschreven in het keuzedeel, in een goede balans examineert. Daarnaast is ook de uitvoerbaarheid van invloed op de keuzes die u maakt bij het examineren van keuzedelen. U zult dus verantwoorde keuzes moeten maken.Antwoord rood


 


Info tekst
Opleidingsoverstijgend aanbod wil zeggen dat een keuzedeel bij verschillende opleidingen wordt aangeboden.


Antwoord groen
Door gebruik te maken van eenzelfde examen binnen de hele instelling is het keuzedeel van gelijke waarde als bij andere opleidingen. Daarnaast kan dit voordelen opleveren op het gebied van betaalbaarheid en uitvoerbaarheid, maar ook bij het meenemen van keuzedelen naar een volgende opleiding. Staan de gemaakte keuzes hierover beschreven in de schoolbrede visie op examineren van keuzedelen?[https://www.exameninstrumentenmbo.nl]Antwoord oranje
Gemaakte keuzes hierover staan vaak beschreven in de schoolbrede visie op examenineren van keuzedelen.Door gebruik te maken van eenzelfde examen binnen de hele instelling is het keuzedeel van gelijke waarde als bij andere opleidingen. Daarnaast kan dit voordelen opleveren op het gebied van betaalbaarheid en uivoerbaarheid, maar ook bij het meenemen van keuzedelen naar een volgende opleiding. [https://www.exameninstrumentenmbo.nl]Antwoord rood
Door gebruik te maken van verschillende examens binnen de instelling kan de waarde van het examen verschillen met die van andere opleidingen. Daarnaast kan dit nadelen opleveren op het gebied van betaalbaarheid en uitoverbaarheid, maar ook bij het meenemen van keuzedelen naar een volgende opleiding. Staan de gemaakte keuzes hierover beschreven in de schoolbrede visie op examineren van keuzedelen?[https://www.exameninstrumentenmbo.nl]


 


Info tekst
Examenplan is een plan waarin alle exameneeheden staan waaraan een student moet voldoen, inclusief de bijbehorende beslisregels.


Antwoord groen
Door gebruik te maken van eenzelfde examen is het keuzedeel van gelijke waarde bij zowel de bol- als de bbl-opleidingen. Het examen moet echter voor beide leerwegen uitvoerbaar zijn. Het onderwijs kan overigens wel van elkaar verschillen. [https://ihks.nl/file/57/download?token=kwrbJBsK]Antwoord oranje
Door gebruik te maken van eenzelfde examen is het keuzedeel van gelijke waarde bij zowel de bol- als de bbl-opleidingen. Het examen moet echter voor beide leerwegen uitvoerbaar zijn. Het onderwijs kan overigens wel van elkaar verschillen. [https://ihks.nl/file/57/download?token=kwrbJBsK]Antwoord rood
Door gebruik te maken van eenzelfde examen is het keuzedeel van gelijke waarde bij zowel de bol- als de bbl-opleidingen. Het examen moet echter voor beide leerwegen uitvoerbaar zijn. Het onderwijs kan overigens wel van elkaar verschillen. [https://ihks.nl/file/57/download?token=kwrbJBsK]


 


Info tekst
Examenplan is een plan waarin alle exameneeheden staan waaraan een student moet voldoen, inclusief de bijbehorende beslisregels.


Antwoord groen
Ook keuzedeelexamens moeten, net als de examens voor de kwalificatie, opgenomen zijn in een examenplan. Er kan In het examenplan van de kwalificatie verwezen worden naar de (mini) examenplannen van de keuzedelen.
[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/HD_opstellen_examenplan.docx]Antwoord oranje
Ook keuzedeelexamens moeten, net als de examens voor de kwalificatie, opgenomen zijn in een examenplan. Er kan In het examenplan van de kwalificatie verwezen worden naar de (mini) examenplannen van de keuzedelen.
[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/HD_opstellen_examenplan.docx]Antwoord rood
Ook keuzedeelexamens moeten, net als de examens voor de kwalificatie, opgenomen zijn in een examenplan. Er kan In het examenplan van de kwalificatie verwezen worden naar de (mini) examenplannen van de keuzedelen.
[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/HD_opstellen_examenplan.docx]


 


Info tekst


Antwoord groen
Het beoordelen van de examens in cijfers kan in sommige gevallen gunstig uitpakken voor de student wat betreft de voorgenomen compensatieregeling.[https://www.ihks.nl/document/handreiking-compensatieregeling-keuzedelen-woord-cijfer-beoordeling]Antwoord oranje
De keuze om te beoordelen in cijfers of in woorden kan gevolgen hebben voor de student wat betreft de voorgenomen compensatieregeling. Wanneer er gekozen wordt voor het beoordelen van de examens in woorden kan dit in sommige gevallen nadelig uitpakken voor de student. Houdt hier rekening mee bij het bepalen van de waarderingswijze voor de keuzedeelexamens. [https://www.ihks.nl/document/handreiking-compensatieregeling-keuzedelen-woord-cijfer-beoordeling]


 


Info tekst
Vrijstelling is een regeling waarin eerder verworven competenties of een vooropleiding van een student zijn vastgelegd en waaruit blijkt dat de student niet (opnieuw) aan dit deel van de exameneisen hoeft te voldoen.


Antwoord groen
De procedures voor het geven van vrijstellingen voor keuzedelen zijn opgenomen in het vrijstellingenbeleid. Dit is een aanvulling op het vrijstellingenbeleid van de school zoals omschreven in het examenreglement en/of het handboek examinering. Het is in het kader van doorstroom van belang om hier eenduidig mee om te gaan.[https://www.herzieningmbo.nl/wp-content/uploads/2017/05/Herziening-MBO-doorstromen-met-keuzedelen-mei-2017.pdf]Antwoord oranje
In het examenreglement en/of het handboek examinering worden de procedures voor het geven van vrijstellingen voor keuzedelen vastgelegd. Dit is een aanvulling op het vrijstellingenbeleid van de school. Het is in het kader van doorstroom van belang om hier eenduidig mee om te gaan.[https://www.herzieningmbo.nl/wp-content/uploads/2017/05/Herziening-MBO-doorstromen-met-keuzedelen-mei-2017.pdf]Antwoord rood
In het examenreglement en/of het handboek examinering worden de procedures voor het geven van vrijstellingen voor keuzedelen vastgelegd. Dit is een aanvulling op het vrijstellingenbeleid van de school. Het is in het kader van doorstroom van belang om hier eenduidig mee om te gaan.[https://www.herzieningmbo.nl/wp-content/uploads/2017/05/Herziening-MBO-doorstromen-met-keuzedelen-mei-2017.pdf]10. Hoe zijn de administratieve processen rondom de keuzedelen binnen uw school georganiseerd?
Ja
Nee


 
 
 
 
 


Antwoord groen
De invoering van keuzedelen vraagt om een aantal aanpassingen in de administratieve processen. Op basis van de gegeven antwoorden blijkt dat uw school deze processen op orde heeft. Om uiteindelijk over te kunnen gaan tot diplomeren is het van belang dat deze processen goed zijn georganiseerd. Het diplomabesluit - en daarmee de waarde van het diploma – moet boven iedere twijfel verheven zijn. [https://www.herzieningmbo.nl/wp-content/uploads/2015/07/Herziening-MBO-bedrijfsvoering-en-keuzedelen-aug-2015.pdf]Antwoord oranje
De invoering van keuzedelen vraagt om een aantal aanpassingen in de administratieve processen. Op basis van de gegeven antwoorden blijkt dat uw school deze processen nog niet volledig op orde heeft. Om uiteindelijk over te kunnen gaan tot diplomeren is het van belang dat deze processen goed zijn georganiseerd. Het diplomabesluit - en daarmee de waarde van het diploma – moet boven iedere twijfel verheven zijn.[https://www.herzieningmbo.nl/wp-content/uploads/2015/07/Herziening-MBO-bedrijfsvoering-en-keuzedelen-aug-2015.pdf]Antwoord rood
De invoering van keuzedelen vraagt om een aantal aanpassingen in de administratieve processen. Op basis van de gegeven antwoorden blijkt dat uw school deze processen nog niet op orde heeft. Om uiteindelijk over te kunnen gaan tot diplomeren is het van belang dat deze processen goed zijn georganiseerd. Het diplomabesluit - en daarmee de waarde van het diploma – moet boven iedere twijfel verheven zijn. [https://www.herzieningmbo.nl/wp-content/uploads/2015/07/Herziening-MBO-bedrijfsvoering-en-keuzedelen-aug-2015.pdf]Meer infoChecklist volledig ingevuld!