De examenorganisatie op orde?

Hoe heeft u de taken verdeeld tussen management en examencommissie? Kan uw examencommissie onafhankelijk en deskundig functioneren? Een handige checklist voor managers die de examenorganisatie inrichten of voor examencommissies die willen checken of zij alle (wettelijke) taken uitvoeren.

De Examentaken mbo en het wetsvoorstel examencommissies mbo zijn in de examengids als uitgangspunt gebruikt. Na het invullen van de checklist ziet u of uw examenorganisatie aan de wettelijke eisen voldoet en welke aandachtspunten er zijn bij het verdelen van de taken tussen management en examencommissie.

Toelichting op antwoordcategorieën

 


Info tekst
Examenvisie: een bondig en ambitieus geformuleerd toekomstbeeld dat richting geeft aan de wijze waarop een organisatie de examinering wil uitvoeren.
[https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/kaders-stellen/opstellen-examenvisie/]


Tekst bij groen antwoord
Het management (College van Bestuur of Manager/directeur) is verantwoordelijk voor onderwijs en examinering en daarom is het een onderdeel van haar taak om de examenvisie vast te stellen. Zij kan de examencommissie (centraal of decentraal) vragen om advies te geven over de examenvisie.Tekst bij oranje antwoord
De examencommissie (centraal of decentraal) heeft een adviserende rol bij het ontwikkelen en vaststellen van de examenvisie. Het management (CvB of Manager/directeur) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en examinering en daarom heeft hij de taak om de examenvisie vaststellen.


 


Info tekst
Examenbeleid: inhoudelijke, procesmatige en organisatorische keuzes rondom examinering. Vaak vastgelegd in handboek examinering. Gebaseerd op examenvisie. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/kaders-stellen/opstellen-handboek-examinering/]


Tekst bij groen antwoord
De (centrale of decentrale) examencommissie heeft de taak om het management te adviseren over de keuzes die worden gemaakt in het examenbeleid. Dit is een onderdeel van haar taak om de kwaliteit te borgen, ook bij de fase van kaders stellen. Het management is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vaststellen van het examenbeleid.Tekst bij oranje antwoord
Het management (College van Bestuur of Manager/directeur) is verantwoordelijk voor het vaststellen van het examenbeleid en de keuzes die daarin gemaakt zijn. De examencommissie kan vanuit haar expertise advies geven over het examenbeleid.


 


Info tekst
In het wetsvoorstel examencommissies mbo staan de wettelijke eisen voor de examenorganisatie. Naar verwachting gelden deze per 1 augustus 2017.[https://www.examengidsmbo.nl/examengidsmbo/download/servicepunt/samenvatting-examencommissie-onafhankelijk-en-deskundig-def.pdf]


Tekst bij groen antwoord
Ja, u weet dat uw examenorganisatie voldoet aan de wettelijke eisen uit het wetsvoorstel examencommissies mbo. Toch nog een overzicht krijgen, klik dan op "Doe aanvullende check".Tekst bij oranje antwoord
U bent benieuwd naar de wettelijke eisen voor de examencommissie uit het wetsvoorstel examencommissies mbo. Maak daarvoor de verdieping. Klik op "Doe aanvullende check" voor een checklist om te onderzoeken of u voldoet aan de wettelijke eisen vanuit het wetsvoorstel examencommissies.Tekst bij rood antwoord
Op welke punten voldoet uw examenorganisatie nog niet aan de eisen? Klik op "Doe aanvullende check" om de check te doen.Voldoet uw examenorganisatie aan de wettelijke eisen? In deze checklist staan alle wettelijke eisen zoals beschreven in het wetsvoorstel examencommissies mbo op een rij. In één oogopslag weet u waar u staat.


 


Info tekst


Tekst bij antwoord groen
Een examencommissie is een organisatorische eenheid die is ingesteld voor één of meerdere opleidingen. Zij is verantwoordelijk voor alle taken van de examencommissie voor één of meerdere opleidingen. Het bevoegd gezag bepaalt of er één examencommissie, meerdere (decentrale) examencommissie of een centrale en meerdere decentrale examencommissies. [https://www.examengidsmbo.nl/examengidsmbo/thema-s-examinering/examencommissies]Tekst bij antwoord oranje
Een examencommissie is een organisatorische eenheid die is ingesteld voor één of meerdere opleidingen. Zij is verantwoordelijk voor alle taken van de examencommissie voor één of meerdere opleidingen. Als een team- of subexamencommissie slechts een aantal taken van de examencommissie uitvoert, dan is het een onderdeel van de decentrale examencommissie of een adviescommissie. Extra uitleg? Bekijk het webinar, hoofdstuk taken van de examencommissie. [https://www.onlineseminar.nl/servicepuntexamineringmbo/webinar/13173/examencommissie--kwaliteitsborging/#watch]


 


Info tekst
Instellen is bepalen hoeveel examencommissies er zijn binnen de instelling en voor welke opleiding of groep van opleidingen zij zijn ingesteld.


Tekst bij antwoord groen
Het is een wettelijke taak van het College van Bestuur om de examencommissie in te stellen. Het CvB mag deze taak ook lager in de organisatie beleggen. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Tekst bij antwoord oranje
Het is een wettelijke taak van het College van Bestuur om de examencommissie in te stellen. Alleen als het CvB deze taak lager in de organisatie heeft belegd, dan kan de manager/directeur deze taak uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Tekst bij antwoord rood
De (decentrale of centrale) examencommissie mag niet zichzelf of andere (decentrale) examencommissies instellen. Dit is een wettelijke taak van het bevoegd gezag. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst
Bevoegd gezag is het College van Bestuur of het bestuur van de rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de uitvoering van haar wettelijke taken en is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de genomen beslissingen.


Tekst bij antwoord groen
Voldoet aan wettelijke eis!Tekst bij antwoord rood
Het is een wettelijke taak van het bevoegd gezag om de leden van de examencommissie te benoemen. U mag dit op eigen wijze organiseren. (wetsvoorstel 7.4.5., lid 4) [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Tekst bij antwoord groen
Voldoet aan wettelijke eis!Tekst bij antwoord rood
Een onderdeel van de wettelijke taak van het bevoegd gezag bij het benoemen van de leden van de examencommissie is het horen van de examencommissie over het nieuwe lid. Dit betekent dat het bevoegd gezag de examencommissie betrekt bij de benoeming van nieuwe leden. (wetsvoorstel 7.4.5, lid 5) [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Voldoet aan wettelijke eis!Antwoord rood
Om de deskundigheid van de leden van de examencommissie te borgen, is het toetsen van de deskundigheid een onderdeel van het proces van benoeming tot lid van de examencommissie. U kunt dit op eigen wijze organiseren. Het is een wettelijke taak van het bevoegd gezag (wetsvoorstel 7.4.5, lid 5) [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst
De examencommissie is een door het bevoegd gezag ingestelde organisatorische eenheid die als geheel belast is met de taken van de examencommissie van een of meerdere opleidingen.


Antwoord groen
Voldoet aan wettelijke eis!Antwoord rood
In de wet zijn een aantal eisen voor de samenstelling van de ingestelde examencommissies opgenomen. Een daarvan is dat er tenminste 1 docent lid is van de examencommissie. Dit heeft als doel om de betrokkenheid bij de opleidingen waar de examencommissie voor is ingesteld te stimuleren. (wetsvoorstel 7.4.5, lid 7) [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst
Extern lid betekent dat dit lid niet direct betrokken is bij de opleiding of groep van opleidingen waarvoor de examencommissie is ingesteld


Antwoord groen
Voldoet aan wettelijke eis!Antwoord rood
In de wet zijn een aantal eisen voor de samenstelling van de ingestelde examencommissies opgenomen. Een daarvan is dat er tenminste één lid van de examencommissie niet direct betrokken is bij de opleidingen. Een ‘extern’ lid draagt bij aan het onafhankelijk functioneren van de examencommissie. Dit mag een persoon zijn van buiten de mbo-instelling of van een andere opleiding binnen de mbo-instelling. (wetsvoorstel 7.4.5, lid 6) [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Voldoet aan wettelijke eis!Antwoord oranje
In de wet zijn een aantal eisen voor de samenstelling van de ingestelde examencommissies opgenomen. Een daarvan is dat er geen leden van bevoegd gezag of personen met anderszins financiële verantwoordelijkheid lid mogen zijn van de examencommissie. Heeft een lid van de examencommissie wel financiële verantwoordelijkheid dan moet de examencommissie regels opstellen om belangenverstrengeling te voorkomen. (wetsvoorstel 7.4.5, lid 8) [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Tekst bij groen antwoord
Het management (CvB of Manager/directeur) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering, en daarmee ook voor de keuze om in te kopen of zelf te construeren. Daarbij betrekt zij de docenten van het team. De examencommissie geeft advies op basis van evaluaties over de kwaliteit van de ingekochte of zelf geconstrueerde examens. Klik op meer informatie voor de checklist Inkopen, samen of zelf construeren. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/construeren/besluiten-inkopen-construeren/]Tekst bij oranje antwoord
De examencommissie geeft het management op basis van evaluaties advies over het inkopen of zelf construeren van examens. Het management (CvB of Manager/directeur) is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze. Daarbij betrekt zij de docenten van het team. Klik op meer informatie voor de checklist Inkopen, samen of zelf construeren. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/construeren/besluiten-inkopen-construeren/]5. Wie voert de taken voor kwaliteitsborging van examinering uit?
Management
Examencommisie


 
 
 
 
 
 


Tekst bij antwoord groen
Het management is verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering. De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van examinering en diplomering. Daarom hebben beiden andere taken bij het uitvoeren van de kwaliteitsborging.
Alle taken zijn belegd conform de wettelijke eisen en de Examentaken mbo. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Tekst bij antwoord oranje
Het management is verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering. De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van examinering en diplomering. Daarom hebben beiden andere taken bij het uitvoeren van de kwaliteitsborging.

Let op bij de oranje taken. Op basis van de Examentaken mbo wordt geadviseerd om deze taak ergens anders te beleggen. Als onderwijsinstelling hebt u de keuze om hier bewust en onderbouwd van af te wijken.
De groene taken zijn goed belegd, zowel conform de wettelijke eisen als de examentaken mbo. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Tekst bij antwoord rood
Het management is verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering. De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van examinering en diplomering. Daarom hebben beiden andere taken bij het uitvoeren van de kwaliteitsborging.

Let op bij de rode taken. Op basis van de wettelijke taken heeft u deze taak niet goed belegd.
Let op bij de oranje taken. Op basis van de Examentaken mbo wordt geadviseerd om deze taak ergens anders te beleggen. Als onderwijsinstelling hebt u de keuze om hier bewust en onderbouwd van af te wijken.
De groene taken zijn goed belegd, zowel conform de wettelijke eisen als de examentaken mbo. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Meer info
Kwaliteitsborging is het doorlopen van de plan-do-check-act cyclus. Deze cylcus wordt zowel op school, sector als opleidingsniveau doorlopen. Zowel examencommissie als management hebben daarin een taak.


 


Info tekst
Denk hierbij aan het evalueren van werkwijze en planning, deskundigheid leden, rol en positie van de examencommissie en onafhankelijkheid en kwaliteitsbewust zijn.


Tekst bij groen antwoord
De decentrale examencommissie is verantwoordelijk om haar eigen functioneren te evalueren. De Manager/directeur kan deze evaluatie gebruiken om zicht te houden op het functioneren van de examencommissie.Tekst bij oranje antwoord
De examencommissie is verantwoordelijk om haar eigen functioneren te evalueren. Om daar zicht op te houden kan het College van Bestuur of Manager/directeur de zelfevaluatie van de examencommissie gebruiken. Zij heeft immers de wettelijke taak om het deskundig en onafhankelijk functioneren van de examencommissie te waarborgen (wetsvoorstel examencommissies mbo, artikel 7.4.5, lid 3) [https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/01/wetsvoorstel-aanscherping-eisen-examencommissies-mbo]


 


Info tekst
Jaarverslag examencommissie: Intern document om de werkzaamheden van de examencommissie en de kwaliteit van examinering te verantwoorden. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/act/]


Antwoord groen
Klopt! Het is een wettelijke taak van de examencommissie om een jaarverslag examencommissie op te stellen. Het management (CvB of manager/directeur) stelt het jaarverslag examencommissie vast en kan deze gebruiken als input voor het examenverslag. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/act/]Antwoord rood
Let op! Het is een wettelijke taak van de examencommissie om een jaarverslag examencommissie op te stellen. Het management (CvB of manager/directeur) stelt het jaarverslag examencommissie vast en kan deze gebruiken als input voor het examenverslag. [https://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/act/]


 


Info tekst
Examenverslag: Verslag om kwaliteit van de examinering op de instelling extern zichtbaar te maken.


Antwoord groen
Klopt! Het is een wettelijke taak van bevoegd gezag om jaarlijks een examenverslag te publiceren (WEB art. 1.3.6, lid 2). In de examenagenda mbo worden hier aanvullende afspraken over gemaakt.Antwoord rood
Let op! Het is een wettelijke taak van bevoegd gezag om jaarlijks een examenverslag te publiceren (WEB art. 1.3.6, lid 2). In de examenagenda mbo zijn hier aanvullende afspraken over gemaakt. De examencommissie maakt een jaarverslag examencommissie. Deze kan gebruikt worden als input voor het examenverslag.8. Heeft u vastgestelde procedures voor..
Ja
Nee


 
 
 
 
 
 


Tekst bij antwoord groen
De belangrijkste producedures zijn vastgelegd. Vastgestelde procedures ondersteunen bij het organiseren van de examinering en het borgen van de kwaliteit van examinering. Wie stelt de procedures vast? Klik voor meer informatie voor de examentaken mbo [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Tekst bij antwoord oranje
Vastgestelde procedures ondersteunen bij het organiseren van de examinering en het borgen van de kwaliteit van examinering. Het is een taak van het management om de procedures voor klachten, bezwaren en fraude vast te stellen. De examencommissie kan adviseren. Onderzoek bij de oranje taken bij wie deze belegd kunnen worden. Klik voor meer informatie voor de examentaken mbo [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Info tekst


 


Info tekst
Denk hierbij aan het faciliteren van de examencommissie, examenbureau, beoordelaars, constructeurs en vaststellers en de professionalisering van deze mensen.


Tekst bij groen antwoord
Het is de wettelijke taak van het College van Bestuur om het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie te waarborgen. Deze taak kan ook worden belegd bij de manager/directeur. Een van de voorwaarden hiervoor is dat de examencommissie met voldoende tijd en middelen is gefaciliteerd. Op welke manier geeft u dit vorm? Klik op "doe de aanvullende check".Tekst bij rood antwoord
Om als examencommissie deskundig en onafhankelijk te kunnen functioneren moet het CvB of de Manager/directeur ervoor zorgen dat er voldoende tijd en middelen zijn. Op welke manier wordt u gefaciliteerd? Klik op "doe de aanvullende check".Een goede facilitering levert een bijdrage aan het goed functioneren van de examencommissie, blijkt uit het onderzoek de kracht van de examencommissie. Op welke manier wordt uw examencommissie gefaciliteerd? Doe de onderstaande check.


 


Info tekst


Antwoord groen
Deze kritische succesfactor levert een goede facilitering van de examencommissie. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord oranje
Dit is één van de kritische succesfactoren voor een goede facilitering van de examencommissie blijkt uit het onderzoek de kracht van de examencommissie. Ook voor uw organisatie? [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Deze kritische succesfactor levert een goede facilitering van de examencommissie. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord oranje
Dit is één van de kritische succesfactoren voor een goede facilitering van de examencommissie blijkt uit het onderzoek de kracht van de examencommissie. Ook voor uw organisatie? [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Deze kritische succesfactor levert een goede facilitering van de examencommissie. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord oranje
Dit is één van de kritische succesfactoren voor een goede facilitering van de examencommissie blijkt uit het onderzoek de kracht van de examencommissie. Ook voor uw organisatie? [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Deze kritische succesfactor levert een goede facilitering van de examencommissie. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord oranje
Dit is één van de kritische succesfactoren voor een goede facilitering van de examencommissie blijkt uit het onderzoek de kracht van de examencommissie. Ook voor uw organisatie? [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Deze kritische succesfactor levert een goede facilitering van de examencommissie. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord oranje
Dit is één van de kritische succesfactoren voor een goede facilitering van de examencommissie blijkt uit het onderzoek de kracht van de examencommissie. Ook voor uw organisatie? [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Deze kritische succesfactor levert een goede facilitering van de examencommissie. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord oranje
Dit is één van de kritische succesfactoren voor een goede facilitering van de examencommissie blijkt uit het onderzoek de kracht van de examencommissie. Ook voor uw organisatie?[https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst
Het organiseren van de examinering en diplomering betaat uit verschillende taken rondom vaststellen, afname en beoordeling en diplomering.


Antwoord groen
Ja, er is een overzicht van wie welke taak uitvoert voor het organiseren van examinering en diplomering.. Wilt u checken of uw overzicht voldoet aan de examentaken mbo? Klik dan op "Doe aanvullende check" of vind de examentaken mbo bij meer informatie. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Antwoord oranje
Klik op "Doe de aanvullende check"om te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden om goede examinering en diplomering te organiseren. Meer informatie in de examentaken mbo. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Antwoord rood
Voor welke taken is het nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is Klik daarvoor op "Doe aanvullende check". Of vind de examentaken mbo bij meer informatie. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Er zijn veel taken voor het organiseren van de examinering en diplomering. Hoe heeft u deze taken verdeeld? Doe hieronder de check. Wie is er verantwoordelijk voor de onderstaande taken?


 


Info tekst


Antwoord groen
Op basis van de Examentaken mbo is de verantwoordelijkheid voor deze uitvoerende taak belegd bij het management. Het management is immers verantwoordelijk voor het organiseren van de kwaliteit van examinering. De examencommissie heeft de taak om zicht te houden op deze kwaliteit.[https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Antwoord oranje
Op basis van de Examentaken mbo is de verantwoordelijkheid voor deze uitvoerende taak belegd bij het management. Het management is immers verantwoordelijk voor het organiseren van de kwaliteit van examinering. De examencommissie heeft de taak om zicht te houden op deze kwaliteit. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]


 


Info tekst


Antwoord groen
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord rood
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Op basis van de Examentaken mbo is de verantwoordelijkheid voor deze uitvoerende taak belegd bij het management. Het management is immers verantwoordelijk voor het organiseren van de kwaliteit van examinering. De examencommissie heeft de taak om zicht te houden op deze kwaliteit.[https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Antwoord oranje
Op basis van de Examentaken mbo is de verantwoordelijkheid voor deze uitvoerende taak belegd bij het management. Het management is immers verantwoordelijk voor het organiseren van de kwaliteit van examinering. De examencommissie heeft de taak om zicht te houden op deze kwaliteit. Meer weten? [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]


 


Info tekst


Antwoord groen
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord rood
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Op basis van de Examentaken mbo is de verantwoordelijkheid voor deze uitvoerende taak belegd bij het management. Het management is immers verantwoordelijk voor het organiseren van de kwaliteit van examinering. De examencommissie heeft de taak om zicht te houden op deze kwaliteit. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Antwoord oranje
Op basis van de Examentaken mbo is de verantwoordelijkheid voor deze uitvoerende taak belegd bij het management. Het management is immers verantwoordelijk voor het organiseren van de kwaliteit van examinering. De examencommissie heeft de taak om zicht te houden op deze kwaliteit. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]


 


Info tekst


Antwoord groen
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord rood
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord rood
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. Leer meer https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissiesAntwoord rood
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Op basis van de Examentaken mbo is de verantwoordelijkheid voor deze uitvoerende taak belegd bij het management. Het management is immers verantwoordelijk voor het organiseren van de kwaliteit van examinering. De examencommissie heeft de taak om zicht te houden op deze kwaliteit. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Antwoord oranje
Op basis van de Examentaken mbo is de verantwoordelijkheid voor deze uitvoerende taak belegd bij het management. Het management is immers verantwoordelijk voor het organiseren van de kwaliteit van examinering. De examencommissie heeft de taak om zicht te houden op deze kwaliteit.[https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]


 


Info tekst


Antwoord groen
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord rood
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord rood
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord rood
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]


 


Info tekst


Antwoord groen
Dit is een wettelijke taak van de examencommissie. Deze taak mag zij niet delegeren. Ze mag wel een adviescommissie vragen de taak uit te voeren, waarna de examencommissie zelf de beslissing neemt. Ook kan een deel van de examencommissie (subcommissie) de taak namens de gehele examencommissie uitvoeren. [https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examencommissies]Antwoord oranje
Op basis van de Examentaken mbo is de verantwoordelijkheid voor deze uitvoerende taak belegd bij het management. Het management is immers verantwoordelijk voor het organiseren van de kwaliteit van examinering. De examencommissie heeft de taak om zicht te houden op deze kwaliteit.[https://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/examentaken]Checklist volledig ingevuld!